Over Rechtmaat BV

Rechtmaat Juristen (BV) is een juristencollectief met vestigingen in Heemkerk, Beverwijk en Eindhoven en is gespecialiseerd in het bestuursprocesrecht en het vastgoedrecht. Ook is alle kennis in huis ten aanzien van bijzondere wetten, zoals de WRO, de WW, de Wvg. Monumentenwet, etc. Verordeningen en beleidsregels kennen evenmin geheimen voor onze juristen.

Wij verricht(t)en werkzaamheden voor de Utrechtse Juristen Groep (UJG), Oranjewoud BV, Sargas BV (thans Maandag), talloze gemeentes en particulieren. Voor Reed Business Elesevier verzorgden wij een deel van de content van de Kennisbank ‘Bestemmingsplannen’. Rechtmaat Juristen Overheid is er voor iedereen die zich begeeft op het gebied van de bestuurlijke besluitvorming. Dat is natuurlijk altijd een bestuursorgaan, maar evenzo kan dit een particulier zijn. Het college dat geen reden of kans ziet een vergunning te weigeren en de buurman die hinder van het besluit meent te hebben.

Rechtmaat Juristen Vastgoed houdt zich bezig met alle facetten van het Vastgoed. Onze no-nonsense aanpak, informele bedrijfsstijl, zorgvuldige adviezen en opstelling als dienstverlener/ondernemer spreken steeds meer opdrachtgevers uit de vastgoedsector aan.

Maar wat Rechtmaat juristen echt onderscheidt van andere kantoren is de multidisciplinaire samenwerking tussen de bestuursjuristen en civiele juristen. Kennis van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gecombineerd met juridische ervaring op gebieden zoals grondoverdracht, opstellen van exploitatieovereenkomsten, opstellen van diverse koopovereenkomsten, onderhandelingen en opstellen overeenkomsten met projectontwikkelaars en aspirant kopers onderscheidt Rechtmaat Juristen.

Wij hopen u in de toekomst van dienst te mogen zijn. Overtuigd van onze kracht bieden wij een eerste advies gratis aan. Meer informatie vindt u bij de verschillende diensten. Of mail direct naar info@rechtmaat.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Laatste Nieuws:

Besluitvorming en Procesdossiers Lokalen Zilvermeeuw

Besluit reguliere bouwvergunning.Klik hier;
Proces dossier 1. Klik hier;
Proces dossier 2. Klik hier;
Proces dossier 3. Klik hier;

De Wet Open overheid (Woo) moet de huidige Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) vervangen en gaan uitmaken hoe de overheid verzoeken van burgers om informatie dient te behandelen. news1
Overheden moeten volgens de plannen uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen aan burgers, journalisten en onderzoekers, die ook makkelijker toegang krijgen als zij daarom vragen. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin.

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 682) in werking getreden. news1
Hiermee wordt het bestuursprocesrecht op een aantal punten gemoderniseerd en aangepast. De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is een van de belangrijkste wetten voor het bestuur.

De nieuwe regeling van het incidenteel hoger beroep in de artikelen 8:110 tot en met 8:112 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is per 1 juli 2013 in werking getreden (Stb. 2013, 258). news1
Hiermee is het laatste onderdeel van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wab) in werking getreden. Voorheen was het niet mogelijk om eigen gronden tegen een uitspraak aan te voeren, als er niet zelf tijdig hoger beroep was ingesteld.

Met het wetsvoorstel versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet stelt de regering voor om het handhavingsinstrumentarium op grond van de Woningwet te verbeteren. news1
De voorschriften inzake het bouwen, de staat, het gebruik en het slopen van bouwwerken kunnen reeds met verschillende bestuursrechtelijke sancties worden gehandhaafd.

Het wetsvoorstel aanscherping Wet werk en bijstand is gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden en strekt ertoe de Wet werk en bijstand (WWB) aan te passen. news1
Het pakket maatregelen heeft tot doel het versterken van het activerende karakter van de WWB. Dit gebeurt enerzijds door het aanscherpen van de verplichtingen waaraan uitkeringsgerechtigden moeten voldoen, anderzijds door een aantal maatregelen te treffen waardoor de vangnetfunctie van de WWB wordt versterkt.

De tarieven voor het griffierecht zijn per 1 januari 2014 licht gestegen. news1
Soort zaak Griffierecht Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie: voor natuurlijke personen 45,- euro, voor rechtspersonen 328,- euro
Alle andere bestuursrechtelijke zaken: voor natuurlijke personen euro 165, euro, voor rechtspersonen 328,- euro

De Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten bestaat uit twee delen (Stb. 2013/50). Het deel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten is op 1 juli 2013 in werking getreden. news1
De bepalingen over nadeelcompensatie treden op een later moment in werking (Stb. 2013/162). Met de aanvulling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten wordt dit leerstuk eindelijk gecodificeerd. Complexe jurisprudentie over onzuivere en zuivere (zelfstandige) schadebesluiten en de competentieverdeling tussen de burgerlijke en bestuursrechter behoort hiermee grotendeels tot het verleden.

Gemeenten krijgen een nieuw instrument in handen voor de inrichting van de leefomgeving: het omgevingsplan. news1
De wetsontwerpers hadden aanvankelijk bedacht dat het bestemmingsplan vervangen zou moeten worden door één omgevingsverordening per gemeente, helemaal in lijn met de brede benadering van de fysieke leefomgeving in de nieuwe wet.

NEN-normen zelfde lot beschoren als vrijstellingenlijst provincie Zuid-Holland news1
Een deel van de bouwregelgeving in Nederland is onverbindend verklaard door een rechterlijke uitspraak: LJN: BG8465, Rechtbank 's-Gravenhage , 274010 / HA ZA 06-3308.

Na 30 jaar nog geen rechten news1
Nog niet lang geleden kon de burger achter de brede rug van de Raad van state schuilen. Gemeentes die op wilden treden tegen ...

Meet- en rekenvoorschrift luchtkwaliteit van kracht news1
Op 27 november jl. is het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv) in werking getreden. In het voorschrift staan regels over hoe gemeenten en provincies luchtkwaliteitonderzoeken moeten uitvoeren ...

De verhouding tussen de Auteurswet en het slopen van gebouwen news1
Welke mogelijkheid heeft een architect van een gebouw wettelijk gezien om zich, na oplevering aan de opdrachtgever/eigenaar, met aanpassingen van het gebouw of eventueel sloop te bemoeien? In hoeverre kan een architect zich op regels beroepen om ...